Seltsi põhikiri

JOHANNES AAVIKU SELTSI
PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ Johannes Aaviku Selts (lühendatult Aaviku Selts, ingl k Johannes Aavik Society) on avalikes huvides tegutsev, kasumit mittetaotlev kultuuriorganisatsioon, mis ühendab eesti kultuuri huvilisi, eriti keeleuuenduse, kirjanduse ja hõimukultuuride huvilisi vabatahtlikkuse alusel.

1.2. Seltsi tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhindudes Eesti Vabariigi seadusist ja käesolevast põhikirjast.

1.3. Johannes Aaviku Selts on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on pitsat tekstiga Johannes Aaviku Selts, oma embleem ja arveldusarve pangas.

1.4. Aaviku Seltsi asukoht on Tallinn.

II. SELTSI EESMÄRK

2.1. Aidata harida ja arendada eesti kirjakeelt, tõsta keelekultuuri.

2.2. Taaselustada J. Aaviku rahvuskultuuri ideid.

2.3. Selgitada J. Aaviku osa eesti kultuuris, tema ainulaadse keelereformi olemust.

2.4. Tutvustada J. Aavikut keeleteoreetikuna, keeleuuendajana, keelekorraldajana, kirjanikuna, publitsistina, kriitikuna, tõlkijana, kirjastajana, pedagoogina.

2.5. Koguda ja teha kättesaadavaks J. Aaviku loomingut.

III. JOHANNES AAVIKU SELTSI LIIKMED

3.1. Aaviku Seltsi liikmeks saab astuda avalduse alusel.

3.2. Isik loetakse seltsist lahkunuks omal soovil või kui ta pole osalenud seltsi tegevuses ega tasunud liikmemaksu järgemööda kahel aastal.

3.3. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.

3.4. Seltsi liikmeil on õigus esitada kandidaate seltsi juhatusse ja olla ise valitud, teha ettepanekuid tegevuse kohta, üritusi korraldada ja neil osaleda.

3.5. Seltsi liikmed on kohustatud aktiivselt osa võtma seltsi tööst, täitma seltsi põhikirja ning koosolekute otsuseid, tasuma liikmemaksu.

3.6. Seltsil võib olla kollektiivliikmeid (nt Johannes ja Joosep Aaviku Majamuuseum). Seltsil on õigus valida auliikmeid.

IV. SELTSI JUHTIMINE

4.1. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku Mittetulundusühingute seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

4.2. Vahepeal juhib seltsi tööd üldkoosolekul valitav juhatus.

4.3. Juhatus valitakse kuni kolmeks aastaks 3–5 liikmelisena.

4.4. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

V. TEGEVUSE LÕPETAMINE

5.1. Johannes Aaviku Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

5.2. Johannes Aaviku Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse seltsi allesjäänud vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusele.

Põhikiri on kinnitatud Johannes Aaviku Seltsi üldkoosolekul 28. mail 2013 (eelmine redaktsioon 30. märtsil 2007).